Moo 4 Kaopranon,
Yangtalat Kalasin

0 4301 0310
nkwy56@gmail.com

      กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน

     เมื่อวันที่  7   มิถุนายน  2562  โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา ได้จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน   ที่วัดวารีราษฎร์หนองกุง  ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่  6    โดยมีประครูปริยัติธรรมานุโยค  เจ้าอาวาสวัดวารีราษฎร์หนองกุง และพระวิทยากรอีก  2  รูป  เป็นผู้ให้การอบรม ในครั้งนี้